Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Questionnaire

Questionnaire

2 năm
Questionnaire là bảng hỏi. Trong nghiên cứu, bảng hỏi để chứng minh các vấn đề học thuật. Trong marketing, bảng hỏi được dùng để nghiên cứu thị trường. 

Questionnaire và những điều cần biết


Questionnaire là gì?

Questionnaire là bảng hỏi. Trong nghiên cứu, bảng hỏi để chứng minh các vấn đề học thuật. Trong marketing, bảng hỏi được dùng để nghiên cứu thị trường. 


Các dạng câu hỏi chính trong bảng hỏi khảo sát định lượng gồm những loại nào?

- Câu hỏi Có/Không (Yes/No question)
- Câu hỏi có nhiều sự lựa chọn (Multiple Choice question)
- Câu hỏi thang điểm (Rating Scales question)
- Câu hỏi thang đo sự đồng ý (Likert Scales question)
- Câu hỏi xếp hạng (Ranking questions)
- Câu hỏi mở (Open-ended questions)


Có các dạng câu hỏi chính trong bảng hỏi khảo sát định tính gồm có những loại nào?

- Câu hỏi đào sâu nguyên nhân
- Câu hỏi “chất vấn” những niềm tin quen thuộc
- Câu hỏi dự đoán
- Câu hỏi về trải nghiệm

 

Thuật ngữ liên quan