Đã thêm vào giỏ hàng thành công
Chia sẻ glossary
Chần chờ gì mà không chia sẻ glossary thú vị này đến nhiều người hơn?
Trang chủ
Glossary
Hyperlink

Hyperlink

2 năm
Hyperlink là tên gọi tiếng Anh của thuật ngữ “siêu liên kết”.

“Link - Liên kết”. 

Hyperlink - siêu liên kết

Hiểu đúng như tên gọi có nghĩa là một đường dẫn để chuyển từ một văn bản hoặc từ một trang này sang một trang khác hoặc một vị trí nào đó trên trang khác.


Nhiệm vụ của hypelink là gì?

Vai trò của hyperlink là giúp các văn bản có sự kết nối với nhau mạch lạc hơn.

 

Thuật ngữ liên quan